Trang ảnh

AKIZ – CEPIZA Meeting on Calculation of Wastewater Tariffs in Can Tho on 12 March 2013

Workshop "Sharing Experiences in Wastewater Treatment" in Can Tho on 12 March 2013, organized by AKIZ and DOST Can Tho

Workshop "Solid Waste Treatment and Management Technology" in Can Tho on 11 March 2013, organized by AKIZ and Can Tho People's Committee

AKIZ Excursion and Visit of BMBF Delegation in Tra Noc Industrial Zone on 8 March 2013

German-Vietnamese Joint AKIZ Workshop on 29.-30.11.2011 in Can Tho

 

Nach oben

 

Sưu tập ảnh từ chuyến tham quan của Đoàn AKIZ Việt Nam tại Đức

 

Nach oben

 

Các hình ảnh từ hội thảo Tính toán chi phì, minh bạch chi phì
và đầu tư tài chính ngày 6, 7 tháng 9 tại Cần Thơ

 

Nach oben

 

Hình ảnh về Phòng thí nghiệm trong công ten nơ

 

top

 

Ảnh Thành phố Cần Thơ

 

top

 

Ảnh Khu công nghiệp Trà Nóc

 

top