Chịu trách nhiệm nội dung

 

IEEM gGmbH – Viện Công nghệ môi trường và Quản lý, đặt tại –
Đại học Witten/Herdecke


Alfred-Herrhausen-Straße 44
58455 Witten
CHLB Đức

ĐT: +49 (0)2302 91 01- 0
Fax: +49 (0)2302 91401-11
E-mail: mail@uni-wh-ieem.de
Internet: www.uni-wh-ieem.de

 

Giám đốc điều hành: Prof. Dr. mult. Karl-Ulrich Rudolph
Đăng ký kinh doanh tại: Amtsgericht Bochum, HRB 8455
Phòng đăng ký: Witten

 

Trang web này do Tiểu dự án 1 Điều phối dự án chung và phát triển giải
pháp quản lý tổng hợp xây dựng và duy trÌ với sự tài trợ của Bộ Giáo
dục và nghiên cứu CHLB Đức (BMBF), số dự án 02WA1060.

Đây cũng là bên chịu trách nhiệm về nội dung của trang web.

 

top