TIỂU DỰ ÁN TP 5  –  GIẢI PHÁP QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN, VẬN HÀNH PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẶT TRONG CÔNG-TEN-NƠ

Giải pháp quan trắc môi trường

Để phục vụ công tác lập kế hoạch về mặt kỹ thuật và kinh tế cho các phương án xử lý nước thải cần có một cơ sở dữ liệu phân tích nước thải. Cho tới nay, cơ sở dữ liệu này và các chương trình đo đạc thường xuyên tại KCN Trà Nóc và các KCN tương tự khác còn ở mức hạn chế. Bởi vậy, một đề án quan trắc và kiểm soát cho các khu công nghiệp với điều kiện cụ thể ở Việt Nam và các nước mới nổi có điều kiện tương tự sẽ được phát triển. Giải pháp quan trắc sẽ tính đến tÌnh hÌnh địa phương và khu vực về mặt môi trường, pháp lý, tổ chức và t hể chế cũng như kinh tế liên quan đến các nhiệm vụ quan trắc môi trường.

Chương trình lấy mẫu

Bắt đầu bằng việc xác định các điểm và thông số quan trắc có liên quan, các chương trình lấy mẫu nước thải sẽ được lập kế hoạch và thực hiện tại KCN Trà Nóc. Trọng tâm chính sẽ là các chất nhiễm bẩn và thành phần độc hại có thể hạn chế quy trình xử lý của nhà máy xử lý nước thải tập trung.

 

Ảnh: Giám sát mực nước sông tại dòng ra   Ảnh: Giám sát tình hình thủy lực tại KCN Trà Nóc   Ảnh: Lấy mẫu tại cống mở

Phát triển và vận hành phòng thí nghiệm trong công-ten-nơ

Một phòng thí nghiệm trong công-ten-nơ được thiết kế phù hợp với điều kiện tại KCN và sẵn sàng hoạt động trong điều kiện khí hậu nhiệt đới sẽ được vận hành tại KCN Trà Nóc. Nhiệm vụ của tiểu dự án này bao gồm xác định và đánh giá các khả năng phân tích của phòng thí nghiệm đối với công tác quan trắc môi trường cũng như vận hành và tối ưu hóa phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm cũng sẽ đảm nhận các công việc phân tích cho các chương trình đo đạc của các tiểu dự án khác trong dự án tổng thể AKIZ.

Một hệ thống điều khiển từ xa sẽ được lắp đặt trong phòng thí nghiệm phục vụ việc lưu trữ và truy cập các dữ liệu phân tích.

 

Ảnh: Lắp đặt công-ten-nơ phòng thí nghiệm vào tháng 11/2010      Hình: Bản vẽ thiết kế phòng thí nghiệm trong công-ten-nơ

Đối tác chính

Link  Công ty CP LAR Process Analysers

Link  IEEM gGmbH – Viện Công nghệ môi trường và Quản lý,
    đặt - tại Đại học Witten/Herdecke

Link  Viện Hóa chất công nghiệp Việt Nam (VIIC)

 

Logo LAR     Logo IEEM     Logo VIIC

 

top