TIỂU DỰ ÁN TP 6  –  GIẢI PHÁP QUẢN LÝ BÙN THẢI

Giải pháp quản lý bùn thải

Cần phải có giải pháp quản lý bùn thải bền vững do số lượng các nhà máy xử lý nước thải ngày càng tăng trong những năm qua.

Mục tiêu

Một giải pháp quản lý bùn thải phù hợp đặc biệt lưu ý đến mối tương quan giữa tiền xử lý/ xử lý nước thải và và chất lượng bùn thải sẽ được phát triển cho các khu công nghiệp vùng nhiệt đới. Mô hình thí điểm tại KCN Trà Nóc, Cần Thơ được thực hiện nhằm mục đích này. Đề xuất về xử lý, tái sử dụng và thải bỏ bùn sẽ được đưa ra không chỉ cho lượng bùn tạo ra từ nhà máy xử lý nước thải tập trung mà cả cho lượng bùn tạo ra từ các hệ thống tiền xử lý phân tán tại một số ngành công nghiệp đã được lựa chọn (Xem Tiểu dự án 2 – 4).

 

Ảnh: Nhà máy sản xuất khí sinh học

Khảo sát về thực trạng bùn và thử nghiệm xử lý bùn

Cho tới nay vẫn chưa có sẵn dữ liệu về chất lượng và khối lượng bùn thải từ các ngành công nghiệp ở KCN Trà Nóc. Trong giai đoạn 1 của dự án, các dữ liệu cơ bản liên quan đến chất lượng nước thải và lượng bùn được sản sinh tương ứng sẽ được thu thập.

Trong các thí nghiệm xử lý lắng cặn và sinh học, bùn sơ cấp và thứ cấp sẽ được tạo ra từ nhiều loại nước thải khác nhau tương ứng với tính chất nước thải của các ngành công nghiệp khác nhau và dòng vào hỗn hợp của nhà máy xử lý nước thải tập trung. Thông qua đó có thể ước tính được khối lượng và chất lượng bùn của các nguồn nước thải công nghiệp khác nhau.

Đối tác Passavant-Roediger sẽ cung cấp thiết bị kiểm tra cho các nghiên cứu tại phòng thí nghiệm và hệ thống thí điểm.

 

Ảnh: Lọc bùn    Ảnh: Cỏ sậy   Ảnh: Thiết bị phản ứng kỵ khí

Các công nghệ xử lý bùn

Các công nghệ xử lý sau phù hợp với dự án đã được lựa chọn

Một phương án quản lý bùn hữu cơ sẽ được xác định trong ba giai đoạn bao gồm các thí nghiệm công nghệ xử lý phù hợp tại thực địa ở Trà Nóc. Ngoài các khía cạnh khác, ảnh hưởng của thành phần nước thải có thể nguy hại đối với hệ thống xử lý bùn sinh học sẽ được xác định.

Đối tác chính

Link  Viện Công nghệ vệ sinh môi trường (ISWW), Viện Công nghệ Braunschweig

Link  Công ty Passavant-Roediger

Link  Viện Tài nguyên và môi trường (IER), Đại học Quốc gia Hà Nội

Link  Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam (VAST)

 

Logo TU Braunschweig    Logo Passavant-Roediger    Logo IER    Logo VAST

 

top