Các tiểu dự án

Sáu tiểu dự án

Dự án tổng thể bao gồm sáu tiểu dự án chính, mỗi tiểu dự án do các đối tác Việt Nam và Đức cùng thực hiện:

Tiểu dự án 1:

Điều phối dự án nghiên cứu chung và phát triển chiến lược quản lý tổng hợp

Tiểu dự án 2:

Thải loại chất độc bằng xử lý hóa – lý

Tiểu dự án 3:

Xử lý nước thải bằng phương pháp kỵ khí kết hợp thu hồi năng lượng

Tiểu dự án 4:

Tái tạo nguyên liệu có giá trị bằng công nghệ lọc màng

Tiểu dự án 5:

Phát triển và vận hành phòng thí nghiệm trong công-ten-nơ và quan trắc môi trường

Tiểu dự án 6:

Giải pháp quản lý bùn thải

Các hoạt động nghiên cứu khác về khía cạnh xã hội và sinh thái cũng như nâng cao năng lực của các bên liên quan thuộc Tiểu dự án 1 về điều phối dự án.

 

Cơ cấu tổ chức thực hiện dự án

 

Cùng với các nhà thầu phụ, về phía Đức có 8 trường đại học và 4 đối tác công nghiệp tham gia và do BMBF tài trợ. Về phía Việt Nam, có 9 trường đại học và viện nghiên cứu tham gia và do Bộ Khoa học công nghệ tài trợ.

 

top